Daire:11
Tarih:2008
Esas No:2008/6717
Karar No:2008/6717
Kaynak:Arşiv
İlgili Maddeler:CMK: 216, 231, CMUK: 321, 5320 Sy. Yasa: 8/1,TCK: 7/2,, 5728 Sy. Yasa: 562
İlgili Kavramlar:C. Savcısının Duruşmaya Katılmaması, Bozma Nedeni Teşkil Ettiği, Özel Evrakta Sahtecilik Suçunun CMK'nın 231/5. Maddesi Gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Tabi Olduğu
nl2br(Özel Evrakta Sahtecilik Suçundan sanık A.B.'nin yapılan yargılaması sonunda; Mahkumiyetine dair, Y. x. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen xx.01.2006 gün ve 2003/ll E., 2006/zz Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca incelenmesikatılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen bb.04.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü: 1- C. Savcısının esas hakkındaki görüşü alınmadan hüküm kurulması suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 216. maddesine muhalefet edilmesi yasaya aykırı, 2- 5237 sayılı TCK'nın 7/2. maddesi gözetilerek; şş.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı yasanın 562. maddesi ile değişik CMK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının taktir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 15.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi. )